Ochrana osobních údajů

 

Sieberz s.r.o.
Sadová 636
34401 Domažlice

IČ: 27921654

DIČ: CZ27921654

Ochrana osobních údajů
Řádné zpracování Vašich osobních údajů je pro naši společnost velmi důležité a jejich ochrana je pro nás samozřejmostí, proto bychom Vám tímto rádi poskytli podrobné informace především o tom, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, jaké k tomu máme důvody, jaká máte práva v souvislosti se zpracování Vašich osobních údajů, ale také další informace, které by Vás mohli zajímat, a které se týkají zpracování osobních údajů.
Prosíme, přečtěte si níže uvedené informace o zpracování osobních údajů, které jsme připravili tak, aby byl pro Vás dokument co nejvíce přehledný a praktický.

Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je vždy ta společnost, které byly údaje poskytnuty, a která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů. Zpravidla jde o tu společnost, které jste klientem.
Správcem osobních údajů je Sieberz s.r.o., Sadová 636, 34401 Domažlice. IČO 27921654, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 22120. Na společnost se můžete obrátit telefonicky (+ 420 379 410 190), písemně na výše uvedené adrese nebo e-mailem: info@sieberz.cz.
Sieberz s.r.o. má také určeného pověřence pro ochranu osobních údajů – Data Privacy Officer, který dohlíží na řádné zpracování osobních údajů. Na tuto zodpovědnou osobu se můžete kdykoliv obrátit písemně na e-mailové adrese info@sieberz.cz nebo poštou na adrese: Sieberz s.r.o, Sadová 636, 34401 Domažlice. Vaše osobní údaje správce shromažďuje, disponuje s nimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování.

Zpracování osobních údajů, pojmy které jsou se zpracováním spojené

Úvodem bychom Vás rádi seznámili se základními pojmy, které jsou uvedené v tomto dokumentu a které Vám pomohou jim lépe porozumět. Jde o pojmy, které jsou definované v příslušných právních předpisech, přičemž se je snažíme pro Vás vysvětlit srozumitelněji:
osobní údaj – jakékoliv informace týkající se identifikované nebo fyzické osoby. Např. jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.
subjekt údajů – fyzická osoba, ke které se osobní údaje vztahují
zpracování osobních údajů – činnost, kterou správce nebo zpracovatel vykonává s osobními údaji
správce osobních údajů – fyzická nebo právnická osoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů. Zpracováním může správce pověřit zpracovatele.
zpracovatel – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který jménem správce zpracovává osobní údaje
účel – důvod, proč správce zpracovává osobní údaje
oprávněný zájem – zájem správce nebo také jiného subjektu, z kterého vyplývá potřeba zpracování osobních údajů, pokud převažuje nad důvody subjektu údajů. Například když existuje vztah mezi subjektem údajů (klientem) a správcem, například pokud je subjekt údajů zákazníkem správce nebo mu naopak poskytuje služby.
profilování – jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů, na základě které dochází k vyhodnocení nebo předvídání aspektů v chování osob. Např. potřeba krytí individuálních rizik.
cookies – jsou krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Jsou nezbytné pro některé funkce webových stránek, jako je např. přihlašování. Často se využívají také ke sledování chování zákazníka, statistikám. Jejich využívání je možné zakázat ve většině internetových prohlížečů.
geolokalizační data – údaje o geografické poloze. Např. poloha mobilního zařízení nebo počítače. Sociodemografické údaje – informace statistického charakteru, například věk, pohlaví, vzdělání.

příjemce – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty
produkt – pojišťovací a jiné produkty a služby, které nabízíme
služba – jakákoli ze služeb, které Vám nabízíme. Tedy naše produkty, služby nabízené on-line a jejich podpora

Jaké osobní údaje zpracováváme?
Zpracováváme pouze takové osobní údaje, abychom Vám mohli poskytnout naše služby, jednotlivé produkty a zákaznickou podporu. Abychom dodrželi naše zákonné povinnosti, a také jsme chránili naše oprávněné zájmy. Shromažďujeme osobní údaje o našich klientech, včetně potencionálních klientů, kteří mají o naše služby zájem nebo nám dali souhlas, abychom je mohli s nabídkou produktů a služeb oslovit.
Zpracováváme především tyto kategorie osobních údajů:
Základní identifikační údaje: jsou součástí každé objednávky, kterou s námi uzavřete. Patří mezi ně jméno a příjmení, fakturační adresa. Pokud podnikáte jako fyzická osoba – podnikatel, jde také o IČ, DIČ a místo podnikání.
Kontaktní údaje: mezi kontaktní údaje patří například e-mail, telefonní číslo, dodací adresa.
Geolokalizační údaje: jde o geografické údaje z webového prohlížeče počítače nebo mobilního zařízení.
Transakční údaje: primárně jde o informace o jednorázových platbách, ale také o pravidelné informace při dodání zásilek.

Účel zpracování osobních údajů

Pro lepší pochopení, ke kterým účelům jsou Vaše osobní údaje používané, jsme jejich zpracování rozdělili na dvě části.
Zpracování bez potřeby Vašeho souhlasu
Zpracování na základě plnění právní povinnosti, jde především o právní předpisy – zákon č. 253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Zpracování na základě objednávky
Vaše osobní údaje zpracováváme pro účel vyřízení Vaší objednávky. V tomto případě jsou zpracované osobní údaje pouze v rozsahu, který je nevyhnutelný pro uzavření a vyřízení příslušné objednávky. Pro tento účel je poskytnutí Vašich údajů plně dobrovolné. Je však nezbytné pro příjem objednávky a její následné vyřízení. Bez těchto údajů bychom nebyli schopni vystavit fakturu k objednávce, odeslat zásilku, archivovat faktury a plnit z ní vyplývající povinnosti a daňová práva.
Zpracování na základě oprávněných zájmů
Oprávněným zájmem společnosti Sieberz s.r.o., je: informovat Vás o novinkách v nabídce produktů a služeb naší firmy, obhajoba právních nároků.
Zpracování pro statistické účely
Po ukončení Vaší objednávky a uplynutí času, po který uchováváme osobní údaje, jsou osobní údaje dále zpracovávané ke statistickým účelů, a to v anonymní podobě.

Zpracování s Vaším souhlasem
Pokud od Vás máme pro tento účel udělený souhlas, zpracováváme Vaše údaje pro marketingové účely.
Marketing zahrnuje převážně tyto činnosti:
Nabídku produktů na základě Vašeho souhlasu můžeme zasílat elektronicky, převážně formou e-mailů nebo zpráv zasílaných na mobilní zařízení prostřednictvím telefonního čísla, prostřednictvím webové klientské zóny nebo mobilních aplikací společnosti Sieberz s.r.o., písemnou formou, či formou telefonického hovoru, automatizovaným zpracováním osobních údajů s cílem přizpůsobit obchodní nabídku Vašim individuálním potřebám, výzkumy trhu a průzkumy spokojenosti zákazníků s využívanými produkty a službami.

Poskytnutí souhlasu pro marketingové účely je plně dobrovolné. Je však nezbytné, abychom Vám mohli zasílat individuální nabídky našich produktů a služeb Sieberz s.r.o. Bez tohoto uděleného souhlasu, Vám nemůžeme poskytnout individuální nabídky produktů a služeb.
Udělený souhlas pro marketingové účely platí po dobu následujících 5 let po udělení souhlasu nebo do doby než souhlas odvoláte.

Souhlas můžete kdykoli odvolat zcela i částečně e-mailem info@sieberz.cz nebo písemně na adrese Sieberz s.r.o., Sadová 636, 34401 Domažlice.

Doba uložení Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání Vaší objednávky, abychom Vám mohli poskytnout naše služby. Po ukončení obchodního vztahu a vypořádání všech závazků plynoucích, či souvisejících s objednávkou, uchováváme Vaše osobní údaje nezbytně nutný čas, a to po dobu až 10 let, která je vyžadována příslušnými právními předpisy. Pro marketingové účely trvá tento souhlas po dobu následujících 5 let od ukončení obchodního vztahu nebo do doby než souhlas odvoláte. Pro nakládání s osobními údaji aplikujeme princip minimalizace, což znamená, že po uplynutí doby, po kterou jsme povinni uchovávat osobní údaje, Vaše údaje anonymizujeme z našich databází a informačních systémů.

Získávaní osobních údajů

Osobní údaje získáváme přímo od Vás při uzavření, v průběhu trvání objednávky a při plnění objednávky. Pokud k tomu dáte souhlas nebo pokud to vyžadují právní předpisy, z veřejně dostupných registrů, seznamů, evidencí nebo webových stránek (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí apod.).

Jak můžete odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely?
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je založený na principu dobrovolnosti. To znamená, že ho můžete kdykoli odvolat. Je nám to líto, ale Vaše rozhodnutí plně respektujeme. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, je možné uskutečnit pouze písemně. Z důvodu, abychom měli o Vašem odvolání řádný záznam. Nezapomeňte prosím odvolání zaslat na e-mail: info@sieberz.cz

Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů

Řádné zpracování Vaši osobních údajů je pro nás velmi důležité a jejich ochrana je samozřejmostí. Při zpracování osobních údajů můžete uplatnit tyto práva:
Informace o zpracování Vašich osobních údajů
Právo na přístup k osobním údajům
Právo na opravu/doplnění
Právo na výmaz
Právo na omezení zpracování
Právo na přenositelnost
Právo vznést námitku proti zpracování
Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnující i profilování.
Právo podat podnět nebo stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů. Můžete se kdykoliv obrátit s Vašim podnětem nebo stížností ve věci týkající se zpracování osobních údaji na dozorující orgán, a to na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, tel: +420 234 665 111 https://www.uoou.cz/ .

Všechny oznámení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, především proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti a poskytnutí kopií zpracovaných osobních údajů si vyhrazujeme právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.
Telefonicky +420 379 410 190, e-mailem info@sieberz.cz nebo písemně Sieberz s.r.o., Sadová 636, 34401 Domažlice.

Přístup k Vašim osobním údajům

K osobním údajům má přístup správce, jeho zaměstnanci a mohou ho mít též smluvní zpracovatelé a to především společnosti v rámci IT služeb.
Například může jít o externí společnosti spravující naše systémy, či jiné služby zabezpečující řádný chod společnosti a zpracování osobních údajů. S uvedenými zpracovateli máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů a též jsou vázáni dodržováním striktních pravidel na ochranu osobních údajů, včetně dodržování mlčenlivosti tak, aby byl dodržen co nejvyšší standard právní ochrany odpovídající požadavkům daných právních předpisů v České republice. Pro účely marketingu jsou zpřístupněny pouze v případě, že jste k tomu dali souhlas.
Dodavatelé – Výkonem některých činností, které mají za cíl správu Vaší smlouvy, či poskytnutí služeb v této souvislosti jsme pověřili externí dodavatele, se kterými máme uzavřené korektní smlouvy o zpracování osobních údajů. Přičemž při jejich výběru dbáme na to, aby splnili řádné opatření na ochranu a zabezpečení Vašich osobních údajů.
Dodavateli se pro tyto účely rozumí především: poskytovatelé IT služeb, společnosti zabezpečující archivaci osobních údajů, poskytovatelé tiskových a poštovních služeb, advokátní a účetní kanceláře společnosti.
Zpracovatelé – Abychom mohli vyřídit Vaše objednávky, odesílat zásilky v souladu s Vašimi zájmy a požadavky, jsou Vaše osobní údaje přístupné externím zpracovatelům, a to v omezeném rozsahu a pouze konkrétním osobám, které mají Vaši objednávku doručit – např. Česká pošta, s.p.
Veřejnoprávní orgány – Sieberz, s.r.o., včetně jeho zaměstnanců je povinný dodržovat povinnost mlčenlivosti. Výjimkou z této povinnosti je poskytování informací a osobních údajů vybraným subjektům veřejné správy a jiným subjektům, které jsou k tomu oprávněné podle zákona. Jde především o následující subjekty: ČNB, soudy, dozorčí orgány a orgány činné v trestním řízení.

Evropský rámec:
Charta základních práv EVROPSKÉ UNIE
Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR)
Národní legislativa:
Ústava České republiky (publikována v české Sbírce zákonů pod č. 1/1993 Sb.)
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

________________________________________

Pokud máte jakékoli dotazy nebo připomínky neváhejte se na nás kdykoli obrátit:
Sieberz, s.r.o., Sadová 636, 34401 Domažlice, IČ: 27921654, DIČ:CZ27921654, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 22120
Telefonicky: +420 379 410 190, nebo e-mailem info@sieberz.cz .

Sieberz s.r.o.
Sadová 636
344 01 Domažlice
IČ: 27921654